Reality Dinero
Facebook
 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Společnost DINERO GROUP s.r.o. se sídlem Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 26922690, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44620 (dále také "My"), jako správce osobních údajů, vás jako uživatele webových stránek www.dineroreality.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese reality@dinero.cz nebo na telefonním čísle (+420) 739 443 544.


JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME


Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

• titul, jméno, příjmení
• telefonní číslo
• e-mailová adresa
• specifikace nemovitostí
• u podnikajících fyzických osob: název, sídlo, identifikační číslo

Na našich webových stránkách vás nesledujeme a nevyužíváme soubory cookies.


PRÁVNÍ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Údaje, které nám poskytujete, používáme k uzavření a plnění smlouvy nebo pro účely plnění našich povinností, tj. zprostředkování koupě, prodeje či pronájmu nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k vytváření a zasílání obchodních sdělení, zpráv / informací / zkušeností ze světa Nemovitostí v rámci naší činnosti, vč. pozvánek na akce a blahopřání k svátku. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vámi vznesené dotazy nebo vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat žádost na e-mail: reality@dinero.cz nebo odkazem v každém zaslaném obchodním sdělení.


KOMU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME


Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. V případě některých činností (např. provádění prohlídek Nemovitostí, příprava a uzavírání smluv, zajištění financování, marketingové a obchodní aktivity), předáváme našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

• externí účetní;
• externím advokátům či notářům;
• poskytovatelům serverových, webových, cloudových nebo IT služeb;
• externím finančním poradcům;
• externím realitním makléřům;


DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Pro účely přímého marketingu budou osobní údaje zpracovány dále po dobu 5 let.


ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ


Osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů máte následující práva, které jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: reality@dinero.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

 
 
Kontaktujte nás:
Máte jakýkoli dotaz týkající se Vaší nemovitosti nebo jiný k našim službám? Volejte 739 443 544 nebo pište na e-mail reality@dinero.cz.
 
O nás
Jsme mála realitní kancelář
a proto se dokážeme naplno
věnovat každé zakázce,
ať se jedná o prodej,
pronájmem i výkup
nemovitostí na jižní Moravě.
Naše služby
Prodej/pronájem nemovitostí
Koupě/pronájem nemovitostí
Výkup nemovitostí
Oddlužení nemovitostí
Financování dražby
Nemovitosti v insolvenci
Odhad nemovitosti
Kontakt
DINERO GROUP s.r.o.
Palackého třída 159
612 00  Brno
IČ: 26922690 / DIČ: CZ26922690
DS: ygrdh4p
BÚ: 2000519936/2010
Po-Pá: 9:00-12:00 / 14:00-18:00
Infolinka: (+420) 739 443 544